Trvácnosť a odolnosť drevenej podlahy
 • natural wood

Záruka

1. Predmet úpravy a všeobecné pravidlá záruky:

Záruka sa poskytuje na dobu 10 rokov (desať) pre konektory systému GUMI. Počas tejto doby výrobca zaručuje trvanlivosť (mechanickú odolnosť) spojovacích materiálov, čo umožňuje bežné používanie v súlade s ich použitím. Dosky GUMI sú pokryté 2-ročnou zárukou (dva). Záruka zaručuje vysokú technickú kvalitu výkonu jednotlivých prvkov systému GUMI a trvanlivosť produktu (odolnosť proti biologickej degradácii), čo umožňuje bežné použitie v súlade s jeho zamýšľaným použitím. Záruka platí v súlade s podmienkami obsiahnutými v dokumente "Pravidlá pre montáž a používanie terasy Gumi.

2. Záručné podmienky

Záručná lehota sa počíta odo dňa zakúpenia produktu uvedeného v doklade o predaji (faktúry ) vydaného predávajúcim. Záruka je poskytnutá na základe záručnej karty, ktorá musí byť vyplnená a opečiatkovaná v čase predaja predávajúcim. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť záručný dokument kupujúcemu v prípade ak sa jedná o neštandardnú terasu. Táto záručná karta je platná len spolu s dokladom potvrdzujúcim zakúpenie produktu (faktúra / doklad). V inom prípade postačuje faktúra.

3. Vylúčenia - prípady, na ktoré sa záruka nevzťahuje:

 • povrchy verejných služieb s vysokou frekvenciou pohybu
 • miesta vystavené chemicky agresívnym faktorom
 • terasy inštalované v blízkosti výrobných, skladovacích alebo servisných zariadení, ktoré môžu byť zdrojom znečistenia, najmä - mazivá, čistiace prostriedky, umelé hnojivá atď
 • oblasti, kde okrem prepravy pešou osobou prebieha akýkoľvek pohyb motorových vozidiel
 • zmeny povrchu terasy spôsobené používaním, tj: obrusovanie, znečistenie, mechanické poškodenie, lokálna strata farby a podobne
 • farebné zmeny dosiek a konektorov spôsobené priamym slnečným žiarením, agresívne chemické alebo biologické faktory, dlhodobé zadržiavanie snehu, priame vystavenie pobrežným klimatickým podmienkam (morský vánok), priama blízkosť vodných nádrží, priamy kontakt s vegetáciou (najmä zarastená tráva) priamy kontakt s prvkami vyrobenými z kovu. Čierne sfarbenie vytvorené v dôsledku dlhodobého kontaktu s predmetmi ležiacimi na povrchu terasy.
 • mechanické poškodenie spôsobené tlakom alebo nárazom ťažkých a tvrdých predmetov
 • mechanické poškodenie, poškrabanie, škrabance, škody, výruby, rezy, poškodenie povrchov a iné škody spôsobené tlakom alebo nárazom s ťažkým tvrdým predmetom alebo spôsobené nesprávnou starostlivosťou, nesprávnou údržbou, nesprávnou montážou, nesprávnym skladovaním alebo prepravou
 • mechanické poškodenie neviditeľné po inštalácii výrobku, ak neovplyvňujú možnosť montáže a správneho používania výrobku, zmena farby terakoty, fasády a ďalších prvkov susediacich s doskami Gumi je dôsledok premytia trieslovín alebo oleja z dreva
 • na účinky požiaru alebo vystavenia výrobku vysokým teplotám
 • aplikácia systému GUMI proti jeho účelu (spracovanie schodov, okenných parapetov, ríms atď.)
 • rozdiel medzi skutočnou dimenziou a teoretickým rozmerom terasy na projekte je rozdiel povolený pre každý z rozmerov +/- 1 cm
 • rozmerové zmeny dosiek súvisiacich so zmrašťovaním a sušením dreva nezasahujú do bežného používania terasy (terasa GUMI je "plávajúca terasa", ktorá nie je natrvalo pripevnená k zemi)
 • prirodzené tvárové a povrchové trhliny a malá štrukturálna delaminácia povrchu, ktorá sa vyskytuje v dreve v dôsledku vystavenia zmeneným klimatickým podmienkam, ktoré nebránia jeho bežnému používaniu.

3.1 Kedy je príloha "AKCEPTÁCIA TERASY" povinná?

Príloha "AKCEPTÁCIA TERASY" vyplní predávajúci terasy GUMI, ktorá sa vyžaduje, ak terasa spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok:
 • terasa sa nachádza v definícii veľkej terasy (odsek 3.1.)
 • terasa má nepravidelný tvar, šikmé / alebo oblúkové tvary
 • je tam schodisko
 • ošetrenie vedľa terasy

3.2 ŠTANDARDNÉ TERASY A VEĽKÉ TERASY - všeobecné informácie

Terasy sú rozdelené do dvoch kategórií: Štandardné terasy a Veľké terasy. Ak je terasa zaradená do definície Veľká Terasa, je nutné vyplniť dodatočnú prílohu "Akceptácia terasy ", prípadne potvrdenie z obchodného oddelenia, ak je terasa zahrnutá do definície Štandardné terasy, príloha " Akceptácia terasy " nie je povinná.

Terasy sú rozdelené na veľké a štandardné terasy. Predpokladá sa, že veľká, široká terasa je plocha, v ktorej je šírka meraná cez dosky väčšia ako 2,5 m (dĺžka terasy meraná pozdĺž dosiek nie je relevantná - môže byť akákoľvek).

Vzhľadom na vzor "štvorcov" je terasa považovaná za Štandardnú terasu, ak jej rozmery: šírka a dĺžka nepresahujú 250 cm.

Všetky terasy, ktoré nezodpovedajú definícii Štandardné terasy, sa považujú za Veľké terasy.

Kalkulačka na webovej stránke automaticky kontroluje každú nakonfigurovanú terasu a zobrazí jej výsledný výpočet. Okrem toho informácie o tom, či je terasa veľká, sú uvedené v súbore PDF vytvorenom kalkulačkou. V prípade veľkých terás a terás so schodmi je potrebné pred zakúpením kontaktovať obchodné oddelenie distribútora, aby ste vyplnili prílohu k záručnej karte.

3.3 Veľké terasy - dilatačné škáry

Pri navrhovaní a následnom položení veľkých terás nezabudnite na boku terasy nechať príslušné dilatačné škáry, odporúčania týkajúce sa veľkosti dilatačných škár sa nachádzajú v záručnej karte. Pri použití vzoru "tehly" a "riadky" sa dilatačné škáry používajú len "na šírku terasy", pričom steny (stĺpy zábradlí, ...) sú rovnobežné so smerom uloženia dosiek. Musia byť na danom mieste aspoň 1,5% šírky terasy. Na "dĺžke terasy" nie sú potrebné dilatačné škáry.
Pri použití vzoru "štvorec" by mali byť dilatačné škáry ponechané na každej strane terasy a minimálne 1,5% veľkosti terasy na danom mieste.

4. Starostlivosť o terasu počas záručnej doby

4.1. Frekvencia pravidelnej starostlivosti - terasy nezastrešené a čiastočne zastrešené

Ak je drevená terasa GUMI umiestnená v nezastrešenej oblasti, je potrebné vykonať dôkladnú starostlivosť o jej povrch aspoň raz ročne. Dôkladná starostlivosť by sa mala vykonať skoro na jar, akonáhle teplota vzduchu dosiahne nad 10 stupňov celzia počas dňa nepretržite.

4.2. Frekvencia pravidelnej starostlivosti - Terasy úplne zastrešené

V prípade úplne zastrešených drevených terás možno obdobie medzi starostlivou údržbou oleja predĺžiť na 2 - 4 roky (v závislosti od stupňa opotrebovania povrchu terasy). Údržba sa najlepšie vykonáva na jar po zimnej sezóne.

5. Postup reklamácie

Ak sa zistí, že výrobok je vadný, vzhľadom na zásady uvedené v tomto dokumente musí byť sťažnosť podaná písomne alebo e-mailom predávajúcemu, od ktorého bol výrobok zakúpený. Žiadosť sa musí podať najneskôr do dvoch týždňov odo dňa zistenia chyby. Predávajúci je povinný okamžite podať oznámenie o sťažnosti výrobcovi e-mailom alebo faxom.

Reklamácia by mala obsahovať:

 • kópia dokumentu o záruke spolu s prílohou č. 1 (ak bola vyžiadaná a vyplnená)
 • kópia potvrdenia / faktúry potvrdzujúceho kúpu produktu
 • fotografie chybného produktu
Predajca je povinný odpovedať na správne vyplnené a úplné oznámenie o sťažnosti do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti o reklamáciu. V prípade reklamácií a zistení významnej chyby, ktorá bráni bežnému používaniu výrobku, výrobca - predajca nahradí chybný výrobok produktom bez vád. V takom prípade je klient na žiadosť predajcu povinný demontovať a zabaliť chybný výrobok a poslať späť výrobok predávajúcemu. Výrobca zašle nový výrobok na vlastné náklady v rovnakom množstve, aký odoslal zákazník.

Finančná zodpovednosť predajcu nesie presne rovnakú hodnotu zakúpeného produktu, ktorý podlieha reklamácii.

Táto záruka kvality nevylučuje ani neobmedzuje práva vyplývajúce zo všeobecne platných zákonov.

Predajca poskytuje záruku, ktorá územne pokrýva územie Slovenskej republiky.